Visit our global website

continue

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

DOLLE Sp. z o. o. z siedzibą w Bielsku-Białej 

Bielsko-Biała, dnia 25 maja 2018 r.

 

 

Poniżej przedstawiamy informację o zasadach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, w związku z prowadzoną przez nas działalnością. W Zasadach znajdziesz najważniejsze informacje o tym, w jaki sposób DOLLE Sp. z o. o. radzi sobie z Twoimi danymi osobowymi.

 

 

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH?

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka DOLLE Sp. z o. o., ul. Międzyrzecka 149, 43-382 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000239789, NIP: 9542518494, www.dolle.com.pl.

 

 

W sprawach dotyczących ochrony Twoich danych osobowych możesz zawsze skontaktować się z nami mailowo pod adresem biuro@dolle.com, lub listownie na adres DOLLE Sp. z o. o., ul. Międzyrzecka 149, 43-382 Bielsko-Biała, z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

 

 

SKĄD DOLLE POZYSKUJE MOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy głównie od Ciebie. Podajesz nam swoje dane, aby nawiązać kontakt z DOLLE, wysyłając nam maila, wypełniając formularz kontaktowy, a nawet – przekazując nam swoją wizytówkę. Twoje dane pozyskujemy również w związku z prowadzoną przez Dolle działalnością gospodarczą.

Jeżeli jesteś naszym klientem, kontrahentem lub dostawcą i prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub reprezentujesz spółkę lub jednostkę organizacyjną, Twoje dane osobowe pozyskujemy głównie od Ciebie. Podajesz nam swoje dane, aby nawiązać kontakt z DOLLE, wysyłając nam maila. Twoje dane pozyskujemy również w związku z prowadzoną przez DOLLE działalnością gospodarczą i realizacją transakcji sprzedaży produktów.

 

 

Jeżeli jesteś pracownikiem spółki lub jednostki organizacyjnej, a DOLLE przetwarza Twoje dane osobowe, choć nigdy bezpośrednio nam ich nie podałeś - zdarza się, że Twoje dane mogą zostać nam przekazane przez podmioty trzecie, na Twoją prośbę lub w związku z Twoimi obowiązkami służbowymi. Twoje dane może przekazać nam Twój pracodawca, aby umożliwić nam nawiązanie kontaktu z Tobą w związku ze współpracą, jaką podejmujemy z podmiotem, w którym jesteś zatrudniony.

 

 

 

PRACOWNICY I OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O ZATRUDNIENIE

Jeżeli jesteś naszym pracownikiem lub zleceniobiorcą, Twoje dane osobowe pozyskujemy głównie od Ciebie. Podajesz nam swoje dane osobowe w celach niezbędnych z perspektywy zatrudnienia – przy zawieraniu umowy o pracę, czy wypełniając kwestionariusz osobowy. Jako Twój pracodawca lub zleceniodawca musimy przetwarzać Twoje dane osobowe aby móc się z Tobą skontaktować i prawidłowo rozliczyć wszystkie kwestie związane z Twoim zatrudnieniem, w tym dla celów podatkowych, czy ubezpieczeń społecznych. Zdarza się, że niektóre Twoje dane osobowe zostaną nam przekazane przez podmioty trzecie, np. organy państwowe, które nawiążą z DOLLE kontakt jako z Twoim pracodawcą.

 

Jeżeli dopiero podejmujesz działania, żeby nawiązać z nami współpracę i chcesz wysłać do DOLLE swoje CV lub list motywacyjny, Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie, aby móc skontaktować się z Tobą i uwzględnić Cię w procesie rekrutacji. Zdarza się, że korzystamy z pomocy podmiotów zewnętrznych – dedykowanych portali zajmujących się prowadzeniem rekrutacji, lub z pomocy podmiotów zajmujących się rekrutacją pracowników. W takim przypadku Twoje dane osobowe są nam przekazywane przez te podmioty, na Twoją zgodę i prośbę.

 

 

 

W JAKIM CELU DOLLE PRZETWARZA MOJE DANE?

 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Jeżeli Twoje dane osobowe pozyskaliśmy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Twoje dane osobowe będą wykorzystywane dla potrzeb realizacji procesu sprzedaży i zakupów. Obejmuje to w szczególności otrzymanie od Ciebie danych kontaktowych, pozwalających Dolle nawiązać i utrzymać z Tobą kontakt w toku współpracy.

Wykorzystujemy również Twoje dane adresowe i rejestrowe w celu dostawy towarów do wskazanego przez Ciebie miejsca, wystawienia dokumentów sprzedaży, czy rozliczenia naszej współpracy. Twoje dane osobowe są nam również potrzebne, jeżeli będziesz chciał skorzystać ze swoich uprawnień związanych z naszą współpracą – do reklamacji, skorzystania z rękojmi, czy – tam, gdzie ma to zastosowanie – z gwarancji.

Jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą lub reprezentujesz spółkę lub jednostkę organizacyjną – Twoje dane osobowe przetwarzamy również w celach podatkowych, prawnych i księgowych. Potrzebujemy ich, aby ujawnić stosowne dane na umowie lub fakturze, jak również – aby wykorzystać je przy prowadzeniu naszej ewidencji podatkowej. Zawsze jednak przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie związane z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą.

Jeżeli jesteś pracownikiem naszego kontrahenta lub dostawcy, Twoje dane osobowe będą nam w szczególności potrzebne w celu nawiązania i utrzymania kontaktu z Tobą lub podmiotem, w którym pracujesz – ponownie, wyłącznie w celach gospodarczych.

 

Twoje dane osobowe, które wykorzystujemy w celach związanych ze współpracą gospodarczą, nie będą bez Twojej zgody wykorzystywane przez Dolle w innym celach. W szczególności, nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przetwarzać Twoich danych w celach marketingowych.

 

 

 

PROWADZENIE SERWISU WWW.DOLLE.COM.PL

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu internetowego www.dolle.com.pl, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Serwisu. Twoje dane osobowe wykorzystujemy w szczególności do zapewnienia Ci możliwości kontaktu z Dolle przy użyciu naszego formularza reklamacyjnego, co pozwala na usprawnienie procesu reklamacji.

 

Twoje dane osobowe, które wykorzystujemy w celach związanych z prowadzeniem serwisu, nie będą bez Twojej zgody wykorzystywane przez Dolle w innym celach. W szczególności, nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przetwarzać Twoich danych w celach marketingowych.

 

 

 

OBSŁUGA STOSUNKU PRACY

Jeżeli jesteś naszym pracownikiem lub zleceniobiorcą, Twoje dane osobowe wykorzystujemy w celach związanych z Twoim zatrudnieniem. Jako Twój pracodawca lub zleceniodawca musimy wywiązać się z szeregu obowiązków – zarówno w zakresie prawidłowego ułożenia naszej współpracy i w sprawach kadrowo-płacowych. Jako pracodawcy przysługują nam również pewne uprawnienia – Twoje dane osobowe wykorzystujemy np. aby móc nawiązać z Tobą kontakt, czy kontrolować efekty Twojej pracy.

Twoich danych osobowych potrzebujemy również do zapewnienia Ci dostępu do benefitów i uprawnień 

Twoje dane osobowe wykorzystujemy również do zapewnienia Ci świadczeń i wsparcia w przypadku Twojej choroby lub macierzyństwa, jak również na okoliczność wypadku przy pracy. Ponownie, celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest wtedy prawidłowa obsługa łączącego nas stosunku pracy lub zlecenia i ochrona Twoich żywotnych interesów.

Może się zdarzyć, że Twoje dane osobowe wykorzystamy również celem udzielenia informacji o Tobie podmiotom trzecim, np. do banku, w którym ubiegasz się o kredyt, do ubezpieczyciela, lub do organu publicznego, który zwróci się do nas z zapytaniem. W tych sytuacjach Twoje dane osobowe będą ujawniane dla Twojej korzyści, na Twoją prośbę lub w związku z ciążącymi na DOLLE obowiązkami prawnymi.

 

Twoje dane osobowe, które wykorzystujemy w celach związanych ze stosunkiem pracy lub zlecenia, nie będą bez Twojej zgody wykorzystywane przez Dolle w innym celach. W szczególności, nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przetwarzać Twoich danych w celach marketingowych.

 

 

 

REKRUTACJA

Jeżeli ubiegasz się o zatrudnienie w DOLLE, Twoje dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celu prowadzenia procesu rekrutacji. Wykorzystujemy Twoje dane, aby zapoznać się z Twoim wykształceniem i doświadczeniem zawodowym, ocenić Twoją przydatność do pracy w Dolle, wreszcie - aby nawiązać z Tobą kontakt i zaprosić Cię na rozmowę kwalifikacyjną.

Jeżeli po przeprowadzonej rekrutacji zdecydujemy się na zatrudnienie Ciebie, dane osobowe podane w toku rekrutacji mogą być wykorzystane na potrzeby przyszłego zatrudnienia – abyś nie musiał ich ponownie podawać. Najczęściej, dane osobowe podane przez Ciebie w CV oraz w liście motywacyjnym są przechowywane w Twojej teczce pracowniczej.

 

Twoje dane osobowe, które wykorzystujemy w celach związanych z rekrutacją, nie będą bez Twojej zgody wykorzystywane przez DOLLE w celach marketingowych.

 

 

 

NAWIĄZANIE KONTAKTU I REKLAMACJE

Jeżeli wysyłasz nam mail lub nawiązujesz z DOLLE kontakt za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie internetowej www.dolle.com.pl, Twoje dane osobowe wykorzystujemy w celu prowadzenia z Tobą korespondencji i odpowiedzi na zadane pytanie lub złożoną reklamację, zgodnie z treścią Twojego zapytania lub wiadomości.

Jeżeli kontaktujesz się z nami w celach handlowych (np. aby zamówić towar lub skorzystać z naszych usług), Twoje dane osobowe mogą być wtedy wykorzystywane w celu skierowania do Ciebie oferty handlowej – ale wyłącznie w zakresie, w którym tego żądasz i w stosunku do skierowanego przez Ciebie zapytania.

 

Niezależnie od powyższego, nawet jeżeli komunikację nawiążemy w celach handlowych, nie będziemy bez Twojej zgody wykorzystywać Twoich danych osobowych w celach marketingowych w związku z ofertami innymi niż ta, której przesłania wyraźnie zażądałeś nawiązując kontakt.

 

 

 

DOCHODZENIE I OBRONA ROSZCZEŃ

Zdarza się, że Twoje dane osobowe będziemy musieli wykorzystać dla dochodzenia, czy obrony naszych praw, w tym przed sądem. Mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale jeżeli powstanie pomiędzy nami jakikolwiek spór - być możemy będziemy zmuszeni wykorzystać Twoje dane osobowe w toku postępowania sądowego, arbitrażowego lub mediacyjnego.

W takim przypadku Twoje dane osobowe będziemy wykorzystywać wyłącznie w niezbędnym zakresie i w związku z prowadzonymi rozmowami lub postępowaniem. Może się zdarzyć, że Twoje dane osobowe wykorzystamy, aby wezwać Cię na świadka w sprawie, lub – jeżeli jesteś naszym kontrahentem lub dostawcą – w związku z tym, że będziesz stroną w sprawie.

 

Twoje dane osobowe, które wykorzystujemy w celach związanych z dochodzeniem lub obroną roszczeń, nie będą bez Twojej zgody wykorzystywane przez Dolle w innym celach. W szczególności, nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przetwarzać Twoich danych w celach marketingowych.

 

 

 

CELE MARKETINGOWE

Jeżeli wyrazisz na to zgodę - Twoje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez Dolle również dla celów marketingowych, czyli w ramach promowania naszej oferty produktów oraz usług. W ramach naszego marketingu chcemy móc prezentować Ci nasz nowy asortyment produktów lub usług, jak również nowe rozwiązania handlowe lub biznesowe stosowane w naszej działalności. Chcemy również informować Cię o naszych promocjach lub akcjach.

Dodatkowo, o ile w toku współpracy wyrazisz odrębną zgodę na komunikację handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną, będziemy wykorzystywać Twój adres e-mail oraz numer telefonu w celu komunikowania naszej oferty handlowej.

W jakim zakresie DOLLE przetwarza moje dane osobowe?

Kontrahenci i dostawcy

Jeżeli Twoje dane osobowe wykorzystujemy w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, w tym w celach handlowych i marketingowych, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następującym zakresie:

 

(i) imię i nazwisko;

(ii) nazwa firmy (jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą);

(iii) twoje stanowisko pracy lub w strukturze firmy;

(iv) adres zamieszkania;

(v) adres do doręczeń;

(vi) adres dostawy;

(vii) NIP (jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą);

(viii) adres e-mail (w tym również służbowy);

(ix) numer telefonu (w tym również służbowy);

(x) informacje o Twoim banku oraz numer rachunku bankowego;

(xi) numer IP, z którego komunikujesz się z naszym serwisem internetowym;

(xii) historia Twojej komunikacji z DOLLE;

(xiii) historia naszej współpracy (informacje o zamówieniach i zakresie nabytych towarów lub usług, dokonanych płatnościach, etc.)

(xiv) dane pochodzące z publicznie dostępnych źródeł;

(xv) twoje reklamacje;

(xvi) dodatkowe informacje o Tobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji lub komunikacji z nami;

(xvii) wyrażone przez Ciebie zgody;

(xviii) pliki cookies oraz informacje o urządzeniu, z którego korzystasz korzystając z naszego serwisu (takie jak rodzaj urządzenia, jego ustawienia, informacje o wykorzystywanej przeglądarce, etc.).

 

 

 

PRACOWNICY I OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O ZATRUDNIENIE

Jeżeli jesteś naszym pracownikiem (zleceniobiorcą) lub nawiązujesz z nami kontakt, aby nawiązać współpracę z DOLLE, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następującym zakresie:

 

(i) imię i nazwisko;

(ii) wizerunek;

(iii) adres zamieszkania;

(iv) adres do doręczeń;

(v) data Twojego urodzenia;

(vi) numer PESEL;

(vii) NIP (jeżeli został Ci nadany);

(viii) Twoje obywatelstwo

(ix) adres e-mail (w tym również służbowy);

(x) numer telefonu (w tym również służbowy);

(xi) informacje o Twoim banku oraz numer rachunku bankowego;

(xii) Twoje stanowisko pracy;

(xiii) Twoje wykształcenie;

(xiv) informacje o aktualnym lub poprzednim zatrudnieniu (takie jak dane pracodawcy lub zleceniodawcy, okres zatrudnienia, etc.);

(xv) informacje dotyczące Twojego wynagrodzenia;

(xvi) informacje o Twojej sytuacji ekonomicznej, a konkretniej - dochodach Twojego gospodarstwa domowego w przeliczeniu na członka rodziny (jeżeli z informacjami tymi jest związane zaoferowanie Ci określonych świadczeń lub benefitów przez GLC);

(xvii) Twoje dane zdrowotne (w zakresie, w jakim przekazujesz nam te dane w związku ze stosunkiem pracy lub badaniami medycyny pracy);

(xviii) informacje o pobieraniu emerytury, renty lub innych świadczeń zdrowotnych.

 

 

 

OSOBY NAWIĄZUJĄCE KONTAKT I REKLAMUJĄCE TOWARY

Jeżeli kontaktujesz się z nami z zapytaniem mailowym albo za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www.dolle.com.pl, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następującym zakresie:

 

(i) imię i nazwisko;

(ii) adres zamieszkania;

(iii) numer telefonu

(iv) adres e-mail;

(v) numer IP, z którego komunikujesz się z naszym serwisem internetowym;

(vi) dodatkowe informacje o Tobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji lub komunikacji z nami

(vii) pliki cookies oraz informacje o urządzeniu, z którego korzystasz korzystając z naszego serwisu (takie jak rodzaj urządzenia, jego ustawienia, informacje o wykorzystywanej przeglądarce, etc.).

 

 

 

NA JAKIEJ PODSTAWIE DOLLE PRZETWARZA MOJE DANE OSOBOWE?

 

DOLLE zapewnia, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w sposób zgodny z prawem. Oznacza to, że zawsze będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na konkretnej podstawie, którą będziemy w stanie wykazać. Podstawa przetwarzania danych osobowych może różnić się w zależności od celu, w którym przetwarzamy dane osobowe.

 

 

 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI

Jeżeli Twoje dane osobowe pozyskaliśmy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, Twoje dane przetwarzamy w pierwszej kolejności w celu wywiązania się z łączącej nas umowy w zakresie współpracy, a w drugiej kolejności również w celu umożliwienia Ci skorzystania z przysługujących Ci uprawnień w zakresie gwarancji lub rękojmi.

 

Podstawą przetwarzania będzie tu zatem niezbędność wykorzystania Twoich danych osobowych w celu realizacji transakcji dostawy towarów lub świadczenia usług. Jeżeli stroną Umowy jest inny podmiot, niż Ty (np. Twoje dane pozyskaliśmy od Twojego pracodawcy, albo w komunikacji występujesz jako reprezentant spółki lub jednostki organizacyjnej) podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie wykorzystanie Twoich danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Dolle oraz ten podmiot (stronę trzecią), np. żeby zapewnić prawidłową realizację dostawy lub usługi.

 

 

 

PROWADZENIE SERWISU WWW.DOLLE.COM.PL

Dane dotyczące korzystania przez Ciebie ze strony serwisu, które uzyskujemy za pośrednictwem tzw. plików cookies przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.

Jeżeli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej w związku ze złożeniem zapytania i nawiązania kontaktu.

 

W obu przypadkach podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie więc wyrażona przez Ciebie zgoda. W każdym czasie przysługuje Ci prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, co jednak nie pozbawi zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych w okresie, w którym obowiązywała Twoja zgoda.

 

 

 

OBSŁUGA STOSUNKU PRACY

Wszystkie dane osobowe, które DOLLE przetwarza w związku z już nawiązaną współpracą na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenie są wykorzystywane w celu prawidłowego wywiązania się z roli pracodawcy. Wykorzystanie tych danych jest niezbędne do wywiązania się przez Dolle z obowiązków nałożonych na DOLLE na mocy przepisów polskiego prawa regulujących daną formę zatrudnienia lub współpracy, jak również – dla umożliwienia DOLLE realizacji swoich uprawnień jako pracodawcy.

Czasami, Twoje dane wrażliwe (zdrowotne) będą również wykorzystywane jako niezbędne do realizacji obowiązków nałożonych na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym, czy przepisów w zakresie profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy.

 

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc niezbędność ich wykorzystania do prawidłowego wykonania umowy o pracę, która łączy Cię z DOLLE, jak również wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Nas na podstawie przepisów prawa pracy, czy prawa cywilnego. W zakresie Twoich danych zdrowotnych, podstawą przetwarzania jest niezbędność ich wykorzystania do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, jak również do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego.

 

 

 

REKRUTACJA

W procesach rekrutacji staramy się w każdym możliwym przypadku uzyskać Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, prosząc Cię o zawarcie stosownej zgody w przekazanym nam przez Ciebie CV lub liście motywacyjnym. Pozwala to na uniknięcie wątpliwości co do tego, czy mamy prawo wykorzystywać wszystkie dane osobowe ujawnione przez Ciebie w przesłanych dokumentach lub w toku procesu rekrutacji.

Niemniej, nawet jeżeli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach rekrutacji (np. prześlesz do nas CV bez niezbędnej zgody), wciąż będziemy mogli przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji procesu rekrutacji.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie zatem Twoja zgoda, a w razie jej braku – niezbędność do wykorzystania Twoich danych do podjęcia działań rekrutacyjnych zmierzających do zawarcia umowy o pracę lub umowy zlecenie.

W tym przypadku podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie więc wyrażona przez Ciebie zgoda, albo niezbędność wykorzystanie Twoich danych osobowych do podjęcia działań zgodnie z Twoim żądaniem, przed zawarciem Umowy. Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody, w każdym czasie przysługuje Ci prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, co jednak nie pozbawi zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych w okresie, w którym obowiązywała Twoja zgoda.

 

Udzielenie przez Ciebie zgody w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Bez zgody na przetwarzanie Twoich danych w tym zakresie nie będziemy bowiem mogli się z Tobą skontaktować i przeprowadzić procesu rekrutacji.

 

 

 

NAWIĄZANIE KONTAKTU I REKLAMACJE

Jeżeli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej w związku ze złożeniem zapytania i nawiązania kontaktu.

Jeżeli kontaktujesz się z nami w inny sposób, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, przetwarzanie Twoich danych osobowych jest nam niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, zgodnie z treścią Twojego zapytania lub wiadomości.

W tym przypadku podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie więc wyrażona przez Ciebie zgoda, albo niezbędność wykorzystanie Twoich danych osobowych do podjęcia działań zgodnie z Twoim żądaniem, przed zawarciem Umowy. Jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody, w każdym czasie przysługuje Ci prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, co jednak nie pozbawi zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych w okresie, w którym obowiązywała Twoja zgoda.

 

Udzielenie przez Ciebie zgody w tym zakresie jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu. Bez zgody na przetwarzanie Twoich danych w tym zakresie nie będziemy bowiem mogli się z Tobą skontaktować.

 

 

 

DOCHODZENIE I OBRONA ROSZCZEŃ

 

Jeżeli Twoje dane będziemy wykorzystywać w związku z dochodzeniem lub obroną roszczeń, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie uzasadniony interes prawny Dolle jako administratora danych osobowych. Wykorzystanie Twoich danych będzie bowiem niezbędne do ochrony interesów Dolle np. w zakresie ściągania wierzytelności, obrony przed nieuzasadnionymi zarzutami, etc.

 

 

 

CELE MARKETINGOWE

Twoje dane osobowe w celach marketingowych będziemy przetwarzać wyłącznie na podstawie Twojej zgody, uprawniającej Dolle do przesyłania Ci wiadomości handlowych i marketingowych. Dbamy o to, abyś wyrażając zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych zawsze był tego świadomy i wiedział, że Twoje dane posłużą nam również do przedstawiania Ci informacji o naszych produktach, czy promocjach.

 

Nigdy nie uzależniamy możliwości nawiązania i utrzymywania z nami współpracy od wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych. Jest to całkowicie dowolne i dobrowolne. W każdym czasie przysługuje Ci prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, co jednak nie pozbawi zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych w okresie, w którym obowiązywała Twoja zgoda.

 

 

 

JAK DŁUGO DOLLE PRZECHOWUJE MOJE DANE OSOBOWE

Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe jest zależny od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:

(i) jeżeli jesteś naszym kontrahentem lub dostawcą, albo występujesz w ich imieniu – Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres realizacji umowy lub okres współpracy. Po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań w ramach ochrony danych osobowych, jak również przez okres przedawnienia roszczeń związanych ze współpracą wynikających z właściwych przepisów prawa, jednak nie dłużej niż przez okres dziesięciu (10) lat;

(ii) jeżeli jesteś naszym pracownikiem lub zleceniobiorcą – Twoje dane osobowe przetwarzamy przez cały okres współpracy lub zatrudnienia, jak również przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie przechowywania, czy archiwizacji dokumentów i informacji dotyczących Twojego zatrudnienia, jednak nie dłużej niż przez okres pięćdziesięciu (50) lat;

(iii) jeżeli swoje dane osobowe ujawniasz nam w związku z prowadzoną rekrutacją – Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, a jeżeli akurat nie prowadzimy rekrutacji – przez okres jednego (1) roku od dnia otrzymania Twojego CV lub listu motywacyjnego. Przechowywanie Twoich danych osobowych przez ten okres pozwoli nam nawiązać z Tobą kontakt, jeżeli rozpoczniemy działania w zakresie zatrudnienia w późniejszym okresie;

(iv) jeżeli nawiązujesz z nami komunikację – Twoje dane osobowe przetrzymujemy przez cały okres komunikacji i korespondencji, a załatwieniu sprawy lub udzieleniu Ci kompletu odpowiedzi – przechowujemy te dane jeszcze przez okres nie dłuższy niż trzy (3) lat od zakończenia komunikacji, aby umożliwić Ci w razie czego powrót do wcześniejszych rozmów i zagadnień, oraz aby rozliczyć się z naszych działań w zakresie ochrony danych osobowych;

(v) pozyskane dane o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego serwisu – będą przez nas wykorzystywane cały okres współpracy, oraz przez okres trzech (3) lat licząc od momentu, w którym ostatni raz odwiedziłeś nasz serwis;

 

(vi) dane osobowe wykorzystywane przez nas w celach marketingowych – będą przez nas przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu, jednak nie dłużej niż przez okres pięciu (5) lat od momentu wyrażenia przez Ciebie zgody.

 

 

 

KTO JEST ODBIORCĄ MOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ DOLLE?

Dbamy o to, aby Twoje dane osobowe były przekazywane wyłącznie tym osobom, które muszą mieć do niech dostęp dla prawidłowego wywiązania się przez Dolle z naszej współpracy, lub w związku z ciążącymi na Dolle obowiązkami prawnymi. Twoje dane osobowe będą udostępniane:

(i) pracownikom i współpracownikom DOLLE, zaangażowanych w obsługę współpracy lub zagadnienia – w każdym przypadku zadbamy jednak, aby osoby te posiadały upoważnienie do przetwarzania Twoich danych osobowych oraz zobowiązały się do zachowania poufności w tym względzie;

(ii) podmiotom świadczącym na rzecz DOLLE usługi informatyczne i hostingowe – Twoje dane osobowe przetwarzamy również w formie elektronicznej, co oznacza, że dostęp do nich będą miały podmioty obsługujące nas od strony informatycznej, jak również dostawcy usług hostingowych, na serwerach których przetrzymujemy nasze dane, w tym w zakresie poczty elektronicznej;

(iii) firmom przewozowym lub transportowym – w celu dostawy towaru lub innych rzeczy (np. dokumentów) na adres, który wskazałeś przy zakupie lub w toku współpracy;

(iv) podmiotom świadczących na rzecz DOLLE usługi prawne, doradztwa podatkowego, rachunkowe oraz kadrowo-płacowe – w zakresie, w jakim ujawnienie Twoich danych jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowości rozliczeń podatkowych, w zakresie kadr i płac, czy w związku z prowadzonymi postępowaniami. W tym samym zakresie, dostęp do Twoich danych osobowych będą miały podmioty obsługujące DOLLE od strony prawnej, zaangażowane np. przy opiniowaniu dokumentów, na których zawarte są Twoje dane osobowe;

(v) organom publicznym, sądom i trybunałom – w zakresie, w którym przekazanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne albo wymagane ze względu na toczące się postępowania lub w związku z obowiązkiem przekazania danych określonym organom na podstawie przepisów prawa (rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, etc.).

 

W żadnym wypadku DOLLE nie udostępni Twoich danych podmiotom trzecim w celach komercyjnych. Nie sprzedajemy Twoich, nie musisz się więc obawiać, że trafią one do kogokolwiek, komu nie chciałeś udostępnić swych danych.

 

 

 

JAK PRZETWARZANE I CHRONIONE SĄ MOJE DANE OSOBOWE?

 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

DOLLE dokłada wszelkiej staranności, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem i z poszanowaniem zasad ich przetwarzania wskazanych w RODO. Podstawowe zasady i standardy przetwarzania danych osobowych w naszej firmie określa szczegółowa Polityka ochrony danych osobowych, z którą obligatoryjnie zapoznaje się każdy nasz pracownik oraz współpracownik. Dzięki temu czuwamy, aby wszystkie osoby zaangażowane w naszą działalność były świadome znaczenia konieczności zapewnienia należytego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Podstawowymi zasadami, które przyświecają nam w procesie przetwarzania Twoich danych osobowych są:

(i) zasada zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty – staramy się, aby przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zawsze następowało na prawnie dopuszczalnej podstawie, a procesy przetwarzania Twoich danych osobowych, jak i cele przetwarzania były dla Ciebie klarowne i zrozumiałe;

(ii) zasada minimalizacji danych – dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzane były tylko te z Twoich danych osobowych, które są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. Twoje dane osobowe udostępniamy wyłącznie takim odbiorcom, co do których jest to niezbędne dla osiągnięcia celu, w którym przetwarzamy Twoje dane. Odbiorcom tym udostępniamy tylko taki zakres Twoich danych, jaki jest konieczny dla realizacji tego celu;

(iii) zasada ograniczenia celu przetwarzania – Twoje dane zbieramy wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzamy ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Staramy się zapewnić Ci należytą i precyzyjną informację co do tego, po co i w jakich celach będziemy przetwarzać Twoje dane;

(iv) zasada prawidłowości – dbamy o to, aby przetwarzane przez nas dane były zawsze zgodne z prawdą, prawidłowe, a w razie potrzeby – uaktualniane, aby nie dochodziło do pomyłek, przeinaczeń albo innych nieprawidłowości. Jeżeli stwierdzisz, że w jakimś obszarze Twoje dane osobowe nie zostały przez nas zaktualizowane lub są błędne, proszę skontaktuj się z nami pod adresem: biuro@dolle.com;

(v) zasada ograniczenia czasu przechowywania danych – Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać i przechowywać tylko przez taki okres, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu, w którym przetwarzamy Twoje dane. W momencie, w którym nie będziemy już potrzebowali Twoich danych w żadnym zakresie – usuniemy wszystkie Twoje dane z naszych baz i systemów;

(vi) zasada integralności i poufności – w DOLLE stosujemy niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność Twoich danych osobowych. Naszym priorytetem jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa i ochrony Twoich danych osobowych, przez stosowanie aktualnych i odpowiednich zabezpieczeń;

 

(vii) zasada rozliczalności – w zakresie ochrony danych osobowych nie tylko przestrzegamy zasad i warunków ich przetwarzania, ale dokładamy również wszelkich starań, by być w każdym czasie w stanie wykazać zachowanie tych standardów i przestrzeganie przepisów. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych są spisane w ramach procedur, tak abyśmy w razie Twojego zapytania, mogli udzielić Ci pełnej i rzetelnej informacji dotyczącej tego jakie działania realizowaliśmy na Twoich danych.

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Jak wspomnieliśmy wyżej, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zmierzające do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przed ich (zawinionym albo przypadkowym) zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępie.

Na środki te składają się zabezpieczenia techniczne (należyta ochrona pomieszczeń oraz systemów, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe; zabezpieczenia uniemożliwiające osobom postronnym zapoznanie się z treścią dokumentów zawierających dane osobowe, tworzenie kopii zapasowych, etc.) oraz reguły i procedury, których przestrzegania wymagamy od wszystkich naszych pracowników i współpracowników.

 

Wspólnie, stosowane środki pozwalają nam należycie ochronić Twoje dane osobowe przez utratą lub ujawnieniem. Dodatkowo, cały czas je usprawniamy, wraz ze zmieniającym się otoczeniem i postępem technologicznym.

 

 

 

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ MI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM MOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 

W związku z przetwarzaniem przez DOLLE Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Skorzystanie z tych praw jest nieopłatne, a DOLLE dokłada wszelkich starań, by było również proste w realizacji.

 

 

 

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W stosunku do przetwarzania przez nas danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

(i) prawo dostępu do danych osobowych – w każdym momencie możesz zwrócić się do nas z prośbą o informację, czy i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych;

(ii) prawo do poprawiania danych – w każdym momencie możesz zwrócić się do nas z prośbą o poprawienie lub uaktualnienie Twoich danych, jeżeli dowiesz się lub uznasz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub nieaktualne. Celem uniknięcia wątpliwości, DOLLE może poprosić Cię o przekazanie informacji pozwalających na Twoje zidentyfikowanie oraz potwierdzenie zmiany lub uaktualnienia danych;

(iii) prawo do ograniczenia przetwarzania – jeżeli uznasz że dla określonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie będzie sprzeciwiało się wymaganiom nakładanym na nas przez obowiązujące prawo, lub nie będzie to konieczne dla realizacji umowy, ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych do niezbędnego minimum lub zaprzestaniem dalszego przetwarzania;

(iv) prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzamy bez podstawy prawnej, albo przetwarzamy je, choć nie są nam już potrzebne do celów, w których je zebraliśmy – przysługuje Ci prawo do żądania, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe  naszych baz i systemów. Przychylimy się do Twojego żądania, o ile nie będzie istniał inny uzasadniony interes przetwarzania Twoich danych osobowych, ani obowiązek dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych. W każdym przypadku postaramy się zrealizować Twoją prośbę w najszerszym dopuszczalnym zakresie, a jeżeli nie będzie to możliwe – postaramy się zmodyfikować je w ten sposób, aby nie można już było przypisać Ci tych danych (w ramach tzw. pseudonimizacji);

(v) prawo do przenoszenia danych – w tych przypadkach, w których Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody lub w związku z wykonaniem Umowy, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany (np. w systemie informatycznym), na Twoją prośbę wyeksportujemy dane, które przetwarzamy do odrębnego pliku w popularnym formacie, aby umożliwić ich przekazanie do innego administratora danych.

Uprawnienia, o których mowa powyżej może wykonywać poprzez ich zgłaszanie na nasz adres mailowy biuro@dolle.com oraz listownie na adres DOLLE Sp. z o. o., ul. Międzyrzecka 149, 43-382 Bielsko-Biała, z dopiskiem „Dane osobowe”. Zapraszamy również do kontaktu na ten adres we wszystkich sytuacjach, w których będziesz miał obawy, pytania lub wątpliwości co do sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez DOLLE.

Niniejsza strona korzysta z plików cookie. Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

 

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.

 

Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy zezwolenia użytkownika.

 

Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach.

 

W dowolnej chwili możesz wycofać swoją zgodę w Deklaracji dot. plików cookie na naszej witrynie.

 

Dowiedz się więcej na temat tego, kim jesteśmy, jak można się z nami skontaktować i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w ramach Polityki prywatności.

 

 

Twoja zgoda dotyczy następujących domen: www.dolle.com.pl

 

Twój obecny stan: Zezwól na wszystkie ciasteczka (Niezbędne, Preferencje, Statystyka, Marketing). 

 

Identyfikator Pana(Pani) zgody: sIZDyWItqSS4bXBQZVcY0PuMJmnWZMviWwEYhz3oRhPw1RD3wAwJ4A==Data zgody: wtorek, 11 sierpnia 2020, 14:58:23 CEST

 

Zmień swoją zgodę  |  Anulowanie zgody

 

Deklarację dot. plików cookie zaktualizowano ostatnio 04.08.2020 przez Cookiebot:

 


PRAWO DO SPRZECIWU

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że przysługuje Ci prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Jeżeli uznasz, że w sytuacji przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o interes publiczny lub interes prawny DOLLE lub jakiejkolwiek strony trzeciej – przetwarzamy Twoje dany w zbyt szerokim zakresie (w sposób nieadekwatny) – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych. To samo uprawnienie przysługuje Ci, jeżeli w jakimkolwiek czasie uznasz, że nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane na potrzeby marketingu bezpośrednio. Po zgłoszeniu sprzeciwu – nie będziemy już przetwarzać Twoich danych w tym zakresie i w tym celu, o ile nie będzie to konieczne ze względu na istnienie jakiś ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania przez nas Twoich danych, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności; lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.

Uprawnienia, o których mowa powyżej może wykonywać poprzez ich zgłaszanie na nasz adres mailowy biuro@dolle.com lub listownie na adres DOLLE Sp. z o. o., ul. Międzyrzecka 149, 43-382 Bielsko-Biała, z dopiskiem „Dane osobowe”. Zapraszamy również do kontaktu na ten adres we wszystkich sytuacjach, w których będziesz miał obawy, pytania lub wątpliwości co do sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez DOLLE.

 

Prawo do sprzeciwu możesz zrealizować poprzez zgłoszenie na nasz adres e-mail: biuro@dolle.com lub listownie na adres DOLLE Sp. z o. o., ul. Międzyrzecka 149, 43-382 Bielsko-Biała, z dopiskiem „Dane osobowe”.

 

 

 

PRAWO DO ZŁOŻENIA SKARGI

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru.